Leden van het Riddergenootschap houden zich onvoorwaardelijk aan de
reglementen, tradities en gebruiken van het Riddergenootschap; zullen zich in
vriendschap, broederschap en wederzijds begrip dienstbaar opstellen naar
elkaar en de samenleving; streven naar bundeling van krachten door aansluiting,
c.q. samenwerking met soortgelijke en gelijkgestemdeorganisaties in
andere landen, bij voorkeur in een internationale federatie; onderschrijven
dat de mens medeverantwoordelijkheid draagt voor de samenleving op aarde;
onderschrijven dat de mens zijn leefmilieu zo mag beheren dat een optimale
benutting, zowel geestelijk als materieel mogelijk is, mits de natuurlijke waarden
en bestanddelen in al hun verscheidenheid niet blijvend worden aangetast;
nemen, vanuit het internationaal aanvaarde wise use  principe, in woord,
geschrift en daad, actief deel aan het beschermen, instandhouden en beheren
van de natuur in al haar verschijningsvormen; ijveren ervoor dat in de gehele
wereld deze erecode kan en zal worden nageleefd; zijn zich bewust dat zij
een voorbeeldfunctie vervullen en leggen zich vrijwillig,
in de geest van deze erecode, een strenge zelfdiscipline op;
zullen onder de Ridders van het Riddergenootschap en tevens tussen
leden van vergelijkbare buitenlandse riddergenootschappen, een geest
van broederschap,onderlinge hulp en vrede bevorderen en onderhouden