Doelstelling:


Het doel van het Riddergenootschap is te bevorderen dat de leden zich
in vriendschap, ridderlijke broederschap en wederzijds begrip dienstbaar
opstellen naar elkaar en de samenleving, vanuit het uitgangspunt dat de mens
medeverantwoordelijkheid draagt voor de samenleving, het milieu en de
flora en  fauna op aarde, waarbij geldt dat de mens zijn leefmilieu zo mag, c.q.
moet beheren dat een optimale benutting, zowel geestelijk als materieel,
mogelijk is, mits de natuurlijke waarden en bestanddelen in al hun
verscheidenheid niet blijvend worden aangetast. Dit doel wordt ondermeer
 bereikt door: Het opstellen van een erecode die als richtsnoer geldt voor
alle leden. Het organiseren van bijeenkomsten, cursussen, symposia, concerten
en overige activiteiten. Actief deel te nemen aan de bescherming van
de natuur in het algemeen en de fauna en  flora in het bijzonder,
waarbij jacht en wildbeheer nadrukkelijk worden erkend als verantwoorde
en geaccepteerde instrumenten. Te ijveren voor een internationale federatie
van Sint Hubertus Riddergenootschappen of hun equivalenten.
Het ondersteunen van relevante instanties ,organisaties of personen.
Het werven en aanwenden van fondsen.